Ochrana osobných údajov

Kategórie
 
 
 
 
 
 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

I. Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode ALLTOYS

Tieto Zásady ochrany osobných údajov v internetovej internetovom obchode ALLTOYS upravujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany držiteľa povolenia na prevádzkovanie predajne a zároveň prevádzkovateľa webového www.alltoys.sk, na ktorom sa realizuje internetový výdaj tovarov prostredníctvom webového rozhrania www.alltoys.sk (ďalej len „Internetový výdaj“ alebo „E-shop“).

Tieto Zásady sú určené predovšetkým ako poučenie zákazníkom E-shopu ako dotknutým osobám.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - ÚVOD

Spoločnosť ALLTOYS spracúva osobné údaje fyzických osôb - kupujúcich na webovej stránke spoločnosti www.alltoys.sk (ďalej ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nasledovnom rozsahu: Titul, Meno, Priezvisko, Bydlisko, Fakturačná adresa, Telefónny kontakt, Email adresa, Adresa dodania, Cookies, História nákupov.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - ÚČEL

Uvedené údaje spracúva za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou s dotknutými osobami.

Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, kúpnych zmlúv v evidencii osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Získané informácie taktiež používa aj na tvorbu odporúčaní produktov a služieb prípadných noviniek a akcii doručovaných do emailu a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - VŠEOBECNÉ

Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcii spoločnosti ALLTOYS dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti ALLTOYS súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, za účelom zasielania marketingových noviniek, akcii a informácií formou elektronickej správy-SMS, e-mail, prípadne mobilné telefónne číslo.

Dotknutá osoba udeľuje súhlas spoločnosti ALLTOYS so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na obdobie 5 rokov odo dňa ich poskytnutia alebo od dňa vykonania posledného nákupu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:

a) vo svojom profile v prípade ak je zaregistrovaná

b) prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného mailu

c) prostredníctvom žiadosti odoslanej na gdpr@alltoys.sk

d) poštou na poštovej adrese: ALLTOYS spol. s r.o. Ciglianská cesta 13A, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú

Spoločnosť ALLTOYS po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – PRÁVO OSOBY

Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť spoločnosti ALLTOYS a bola poučená o právach dotknutej osoby a to:

Právo odvolať poskytnutý súhlas

Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených spoločnosti ALLTOYS spol. s r.o. má dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú)  právo kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených nižšie. 

Právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom

Máte ako dotknutá osoba právo požadovať od ALLTOYS spol. s r.o. ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR.

Právo na opravu

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby ALLTOYS spol. s r.o. ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby ALLTOYS spol. s r.o. ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu EU

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, ALLTOYS spol. s r.o. ako prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na výmaz

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u ALLTOYS spol. s r.o. ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.

b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie.

c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní ALLTOYS spol. s r.o. bezplatne.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ak ALLTOYS spol.s r.o. ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a ALLTOYS spol.s r.o. nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – PODNETY

Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“).

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - SUBJEKTY

V mene ALLTOYS spol. s r.o. realizujú spracúvanie osobných údajov minimálne nasledovní sprostredkovatelia (subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a podľa pokynov ALLTOYS):

Účel spracúvania

Tretie strany

Stručná charakteristika

Doručovanie tovaru zákazníkom DPD Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene
Doručovanie tovaru zákazníkom Slovenská pošta Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene
Prieskum Heureka Informácia o spokojnosti zakaznikov, spracovanie osobných údajov zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom prieskumu
Platba cez platobnú bránu GoPay Informácie o platobných kartách, s ktorými platia zákazníci sa v našej spoločnosti neukladajú. Týmito údajmi disponuje iba zabezpečená platobná brána GoPay.

Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018 a vzťahujú sa aj na zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu s ALLTOYS pred dňom 25.5.2018. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na Webovom sídle www.alltoys.sk.

 

II. Zásady ochrany osobných údajov členov vernostného ALLTOYS klubu

 

Vernostný klub ALLTOYS je program prevádzkovaný spoločnosťou ALLTOYS, spol. s r.o. so sídlom Ciglianska cesta 13A, 971 01  Prievidza, IČO: 31569323, DIČ: 2020466987, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, vložka č. 2066/R. Živ. Reg. 307-8251  (ďalej len ALLTOYS), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť ALLTOYS je prevádzkovateľom maloobchodných predajní ALLTOYS.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - ÚVOD

Spracovanie osobných údajov v rámci vernostného programu ALLTOYS klubu sa riadi v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“).

Identifikačné údaje, ktoré záujemca o členstvo uviedol v registračnom formulári pre vstup do ALLTOYS klubu v rozsahu: Meno, Priezvisko, Bydlisko, E-mailový kontakt, Telefónny kontakt, Číslo karty ALLTOYS klubu - ako povinné údaje, Meno, Priezvisko, Dátum narodenia dieťaťa/detí - ako nepovinné údaje.

Údaje o nákupoch, ktoré spoločnosť ALLTOYS  získa po dobu trvania členstva v ALLTOYS klube: dátum a čas nákupu, identifikácia predajne alebo terminálu, údaje súvisiace s tovarom (EAN kód, PLU kód, názov), počet zakúpených kusov (položiek) tovaru, celková cena za položku. Všetky údaje poskytnuté členom klubu a všetky údaje o nákupoch sú označované ako „členské údaje“.

Členské  údaje  spracováva spoločnosť ALLTOYS na  základe  dobrovoľného  súhlasu  dotknutej osoby so  vstupom  do klubu ALLTOYS, ktorý vyjadril vyplnením a podpísaním registračnej prihlášky v predajniach ALLTOYS, alebo vyplnením a odoslaním REGISTRÁCIE na webovej stránke www.alltoys.sk a to najmä údaje označené vo formulári  ako povinné pre vstup do klubu ALLTOYS.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - ÚČEL

Spoločnosť ALLTOYS je oprávnená spracovávať členské údaje z titulu udeleného súhlasu s cieľom zaistiť riadne fungovanie ALLTOYS klubu, z titulu uzatvorenej zmluvy s cieľom plniť práva a povinnosti spoločnosti ALLTOYS voči členovi klubu ALLTOYS ako:

 • identifikácia člena klubu
 • poskytovanie klubových cien,
 • zasielanie narodeninových voucherov prostredníctvom elektronickej komunikácie (len pre členov, ktorý dobrovoľne poskytli informácie o dátume narodenia dieťaťa)
 • zasielanie informačných listov o aktuálnych klubových cenách prostredníctvom elektronickej komunikácie
 • informovanie zákazníkov o akciách spoločnosti prostredníctvom elektronickej komunikácie
 • záznamy pohybov na internetovej stránke www.alltoys.sk (tzv. cookies),
 • vyhodnocovanie nákupného správania zaznamenaného na vernostnej karte člena klubu pre prípravu špeciálnych ponúk tovaru upravených na mieru, ktoré budú členom klubu odoslané prostredníctvom elektronickej komunikácie.

PRÁVNY ZÁKLAD

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pri registrácii a účasti v klube ALLTOYS je článok 6 ods.1 písm. b nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Právo na odvolanie súhlasu

Záujemcovia o členstvo v ALLTOYS klube a členovia ALLTOYS klubu nemajú povinnosť svoje osobné údaje spoločnosti ALLTOYS poskytnúť. V takom prípade je však spoločnosť ALLTOYS oprávnená nezaregistrovať záujemcu do ALLTOYS klubu, resp. členstvo v klube zrušiť. Spoločnosť ALLTOYS je oprávnená zrušiť členstvo v klube aj v prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Doba uchovávania

Členské údaje budú spoločnosťou ALLTOYS spracované po dobu trvania členstva v ALLTOYS klube. Po ukončení členstva v klube, budú tieto údaje vymazané bez zbytočného odkladu od ukončenia členstva, pokiaľ neexistujú právne skutočnosti, ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov.

Predávanie osobných údajov

Spoločnosť ALLTOYS sa zaväzuje neposkytovať členské údaje tretím stranám, a zároveň nedôjde k cezhraničnému prenosu členských údajov v rámci EÚ.

Práva člena klubu podľa GDPR

Každý člen klubu ALLTOYS má

 • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 GDPR),
 • právo na opravu (§ 22 GDPR),
 • právo na vymazanie (§ 23 GDPR),
 • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 GDPR),
 • právo na prenosnosť údajov (§ 26 GDPR),
 • právo namietať spracúvanie (§ 27 GDPR),
 • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3GDPR)- odvolať súhlas je možné elektronicky na e-mailovej adrese gdpr@alltoys.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese: ALLTOYS s.r.o. Ciglianska cesta 13A, 971 01  Prievidza.
 • Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajovSlovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, tel.kontakt: +421/232313220 alebo +421/232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak člen predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania jeho údajov

Zodpovedná osoba

Uvedené práva môžu členovia uplatňovať elektronicky na e-mailovej adrese gdpr@alltoys.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese: ALLTOYS s.r.o., Ciglianska cesta 13A, 971 01  Prievidza, Slovenská republika.

Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2018 a tieto Zásady sú nepretržite prístupné na Webovom sídle www.alltoys.sk.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia