Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP www.alltoys.sk (ďalej len „VOP“)

 

ALLTOYS, spol. s r.o.

Ciglianska cesta 13A,  971 01 Prievidza (ďalej len „spoločnosť ALLTOYS“ alebo tiež "predávajúci")

IČO: 31569323, IČ DPH: SK2020466987, DIČ: 2020466987

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka č. 2066/R, Živ. reg. 307-8251

 

Kontakt:

e-mailová adresa: iobchod@alltoys.sk

Telefón: 046/5189 311

 

I. Predmet úpravy

 1. Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti ALLTOYS prevádzkovanom na internetovej adrese https://www.alltoys.sk  a uplatňujú sa výlučne na zmluvy uzatvorené cez tento internetový obchod.
 2. „VOP“ bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti spoločnosti ALLTOYS ako predávajúceho na strane jednej, a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti), alebo podnikateľa, spoločne ako „kupujúceho“ na strane druhej.
 3. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

II. Uzatváranie kúpnych zmlúv a objednávanie

 1. Pre konkrétnu objednávku kupujúceho platia výlučne „VOP“ v ich znení platnom k dátumu objednávky. Textovú podobu „VOP“ si kupujúci môže kedykoľvek stiahnuť a následne vytlačiť.
 2. Ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy  je umiestnenie ponúkaného tovaru na stránky internetového obchodu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach E-shopu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky spoločnosťou ALLTOYS. Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh.
 3. Záväznú objednávku zadá kupujúci tak, že vykoná objednávku v E-shope s uvedením požadovaných údajov a v poslednom kroku objednávajúceho procesu klikne na tlačidlo "Odoslať objednávku“. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Po odoslaní objednávky zašle spoločnosť ALLTOYS kupujúcemu e-mail (na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke), ktorým potvrdí príjem objednávky a uvedie rekapituláciu objednávky.
 4. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. V prípade zmlúv, v ktorých obchodník odosiela tovar spotrebiteľovi, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď on sám alebo tretia strana (iná ako prepravca) určená spotrebiteľom získa tovar do fyzickej držby.
 5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Znenie týchto VOP,  formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok si vždy v aktuálnom znení kupujúci môže stiahnuť priamo na stránke www.alltoys.sk, tieto dokumenty si tu môže taktiež vytlačiť.

 

III. Označenie tovaru a cena tovaru

 1. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru.
 2. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedená celková cena tovaru v mene EUR. Táto cena je konečná, čiže vrátane všetkých daní a poplatkov  okrem nákladov na doručenie. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.

 

IV. Platobné podmienky

 1. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti ALLTOYS spôsobom:

a) dobierkou - platba v hotovosti pri prevzatí zásielky kuriérovi alebo poštovému pracovníkovi. Táto služba je spoplatnená sumou 1,05 EUR.

b) online platbou - na výber z platobných metód: platba kartou, online bankové platby a bankové prevody cez platobnú bránu GoPay. Táto služba nie je spoplatnená.

V. Spôsob prepravy a dodanie tovaru

 1. Spoločnosť ALLTOYS poskytuje kupujúcemu doručenie tovaru  na miesto dodania v rámci Slovenskej republiky na základe jeho požiadaviek, ktoré si môže kupujúci vybrať v procese  objednávania.
 2. Doručenie tovaru sprostredkuje zmluvný partner spoločnosti ALLTOYS v čase od pondelka do piatka. Dodávka tovaru sa uskutoční od 1 do 10 pracovných dní po odoslaní objednávky. Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke (fakturačná alebo iná dodacia adresa), pričom sa však musí jednať o platnú dodaciu adresu v Slovenskej republike.
 3. Spôsoby prepravy tovaru na miesto dodania sú:

a) Slovenská pošta – balík na poštu (doručenie od 2 do 4 pracovných dní od skompletizovania objednávky)  za poplatok v celkovej sume  3,90 EUR. (UPOZORNENIE: balík na poštu musí spĺňať štandardné rozmery a hmotnosti dané Slovenskou poštou, a to obvodovú veľkosť a maximálnu hmotnosť do 10kg). Minimálna celková suma objednávky pre uvedenú službu je stanovená na 8 EUR s DPH.
b) Preprava kuriérom -  (doručenie od 1 do 2 pracovných dní od skompletizovania objednávky) za poplatok v celkovej sume 3,90 EUR.

 

VI. Odvolanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru, avšak iba v prípade, že sa bude jednať o tovar v nepoužitom a znovu predajnom stave. Predávajúci upozorňuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru (poštovné).
 2. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, tovar, ktorý dostal od predávajúceho, zašle alebo odovzdá bez zbytočného odkladu - najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Miesto spätného zaslania tovaru  je adresa spoločnosti: ALLTOYS, spol. s r.o., so sídlom Ciglianska cesta 13A,  971 01 Prievidza.
 3. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, spoločnosť ALLTOYS mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy (pokiaľ bol tovar spoločnosti ALLTOYS doručený), všetky peňažné prostriedky za tovar, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Spoločnosť ALLTOYS vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú dodatočné náklady. Kupujúci akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí, že spoločnosť ALLTOYS vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky nasledujúcim spôsobom. Spoločnosť ALLTOYS si dovoľuje upozorniť, že ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je spoločnosť ALLTOYS povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než jej kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar spoločnosti ALLTOYS odoslal.
 4. Kupujúci zodpovedá spoločnosti ALLTOYS za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar musí byť zaslaný späť, prípadne vrátený v nepoužitom a v znovu predajnom stave a tiež v originálnom obale.
 5. Formulár na odstúpenie od zmluvy

VII. Zodpovednosť za chyby tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za chyby sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo za chyby zaslaním chybového tovaru na adresu: ALLTOYS, spol. s r.o., Ciglianska cesta 13A,  971 01 Prievidza. Balík nesmie byť zaslaný formou dobierky.
 3. Predávaný tovar musí mať požadovanú akosť v súlade s právnymi predpismi, musí byť bez chýb a najmä musí zodpovedať technickým požiadavkám. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu tovaru, právo od zmluvy odstúpiť prípadne právo na primeranú zľavu z tovaru.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci vyjadruje uzatvorením kúpnej zmluvy svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze spoločnosti ALLTOYS pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných spoločnosti ALLTOYS v rámci internetového obchodu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby spoločnosť ALLTOYS mohla plniť svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
 2. Spoločnosť ALLTOYS ručí za dôverné zaobchádzanie so všetkými uloženými osobnými údajmi zaregistrovaných osôb, ktoré kupujúci oznámi v rámci registrácie. Osobné údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade so zákonnými požiadavkami.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu ich e-mailových adries použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníka spokojnosti s nákupom v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je internetový obchod spoločnosti ALLTOYS zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči spoločnosti ALLTOYS v postavení sprostredkovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je uskutočnené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://sluzby.heureka.sk/napoveda/dolezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je spoločnosť ALLTOYS zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči spoločnosti ALLTOYS alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, k čomu mu je poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

 

IX. Kontakty spoločnosti ALLTOYS

 1. V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne sťažností, sa kupujúci môže obrátiť na tel. linku: 046/5189 310 v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.
 2. Akékoľvek otázky môže kupujúci zaslať na e-mailovú adresu: iobchod@alltoys.sk.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo uplatnenia zodpovednosti za chyby predaného tovaru je možné zaslať tovar na túto adresu: ALLTOYS, spol. s r.o., Ciglianska cesta 13A,  971 01 Prievidza. Balík nesmie byť zaslaný formou dobierky.

 

X. Záverečné ustanovenia VOP

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2015.
 2. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom sú pre konkrétnu kúpnu zmluvu platné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy.
 3. S ohľadom na mimosúdne riešenie sťažností spotrebiteľov sa kupujúci s prípadnou sťažnosťou môže obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, a to najmä na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá vykonáva vo vymedzenom rozsahu, mimo iného, dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.
 4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu.

 

XI. Obchodné podmienky Klubu ALLTOYS

Všeobecné podmienky vernostného programu ALLTOYS klub

Tieto Všeobecné podmienky vernostného programu ALLTOYS klub (ďalej len VPK) upravujú vzájomné práva a povinnosti fyzických osôb, ktorí majú záujem stať sa členmi klubu. Aktuálne platné znenie VPK je uverejnené na webových stránkach www.alltoys.sk.

1. Vernostný program ALLTOYS klub

Vernostný program ALLTOYS klub (ďalej len ALLTOYS klub) je program prevádzkovaný spoločnosťou ALLTOYS, spol. s r.o. so sídlom Ciglianska cesta 13A, 971 01  Prievidza, IČO: 31569323, DIČ: 2020466987, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, vložka č. 2066/R. Živ. Reg. 307-8251 (ďalej len ALLTOYS, spol. s r.o.), obsahom ktorého je poskytovanie rôznych druhov klubových cien a akcií na vybraný sortiment, narodeninové zľavy a iné výhody podľa aktuálnych VPK, formou klubovej karty ALLTOYS. Klubovú kartu ALLTOYS vydáva obchodná spoločnosť ALLTOYS.

Výhody plynúce z členstva v ALLTOYS klube

 • klubové ceny – člen klubu môže vybraný tovar nakupovať za klubové ceny. Poskytované  zľavy  sa  nevzťahujú  na  špeciálne  ponuky, z ktorých je zrejmé, že ich cena už obsahuje zľavu z bežnej  pultovej  ceny poskytovanú všetkým zákazníkom  (teda sa neposkytuje dvojitá zľava,  ani sa zľavy nesčítavajú).
 • narodeninová zľava – zľava z ceny tovaru je poskytnutá členom klubu, ktorí uviedli  dátum narodenia dieťaťa v registrácii. Narodeninová zľava je poskytnutá formou elektronickej narodeninovej poukážky, ktorá bude zaslaná členovi klubu na   e-mailovú adresu uvedenú v registračnej prihláške. Narodeninová poukážka je platná vo všetkých predajniach ALLTOYS 14 dní od vystavenia a zaslania na e-mailovú adresu. Pre tento účel sa za dieťa považuje osoba do 15. roku veku. Zľavu nemožno kombinovať s inými akciami a zľavami.
 • novinky zasielané e-mailom –  spoločnosť ALLTOYS poskytuje informácie o aktuálnych klubových cenách, o pripravovaných spoločenských/cenových akciách, o narodeninových zľavách prostredníctvom elektronickej komunikácie zasielaním informačných listov do e-mailu, ktorý člen uviedol v registračnej prihláške.
 • Špeciálne zľavy e-mailom ako kupón – spoločnosť ALLTOYS má záujem analyzovať nákupné správanie zaznamenaného na vernostnej karte člena klubu pre prípravu špeciálnych ponúk tovaru upravených na mieru. Na základe výsledkov budú členom klubu zasielané špeciálne zľavy vo forme zľavového kupónu na e-mail. 

Karta oprávňuje člena klubu k nákupom s výhodami v predajniach ALLTOYS preukázaním sa plastovou kartou ALLTOYS klubu alebo elektronickou kartou v mobile. Pre nákup v klubovej cene v internetovom obchode www.alltoys.sk je potrebné prihlásiť sa do zákazníckeho (používateľského) účtu člena klubu. Člen klubu, ktorý sa pri platení z akéhokoľvek dôvodu nevie preukázať plastovou alebo elektronickou kartou alebo zabudol klubovú/elektronickú kartu predložiť obsluhe, nemá nárok na dodatočné poskytnutie zľavy ani nárok na žiadnu peňažnú alebo inú náhradu za zľavu, ktorú z tohto dôvodu nevyužil, a to ani po dodatočnom predložení dokladov potrebných na uplatnenie zľavy.

2. Vznik členstva v ALLTOYS klube

2.1. Členom klubu ALLTOYS sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok veku s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike a:

2.1.1. vyplní registračnú prihlášku v predajniach s povinnými údajmi a súhlasom s VOP klubu a ochranou osobných údajov vlastnoručným podpísaním prihlášky alebo,

2.1.2. vyplní a odošle elektronickú registráciu na webovej stránke www.alltoys.sk s povinnými údajmi a so súhlasom VOP klubu a ochranou osobných údajov.

Povinné údaje sú v rozsahu: meno a priezvisko, úplná adresa bydliska, e-mailový kontakt, telefónne číslo, číslo klubovej karty ALLTOYS (v prípade fyzickej plastovej karty vydanej na predajni) ako aj nepovinné údaje v rozsahu: meno a dátum narodenia dieťaťa (nevyhnutné pre získanie narodeninovej poukážky).  

Tieto osobné údaje sú nevyhnutne potrebné spracúvať za účelom realizácie zmluvného vzťahu plynúceho z členstva v ALLTOYS klube, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov,  čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len GDPR). Zákazník nie je povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie tohto zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nemožno vstúpiť do ALLTOYS klubu.

2.2. Fyzická a elektronická klubová karta 

Plastová klubová karta ALLTOYS je vydávaná vo všetkých predajniach ALLTOYS po vyplnení registračnej prihlášky, súčasťou ktorej je e-mailová adresa zákazníka. Zákazníkovi príde potvrdzovací e-mail o členstve v klube, súčasťou ktorého je aj elektronická klubová karta oprávňujúca nákup v predajniach alebo v internetovom obchode.

Registráciou cez webovú stránku www.alltoys.sk neposielame zákazníkovi plastovú klubovú  kartu. Zákazníkovi príde e-mailom elektronická klubová karta vo forme EAN kódu, ktorá slúži na nákup hračiek v klubových cenách vo všetkých predajniach ALLTOYS a v internetovom obchode.

2.3. Klubová karta ALLTOYS je aktívna najneskôr do 24 hodín od odoslania elektronickej registrácie.  Pre nákup v klubových cenách v internetovom obchode www.alltoys.sk je potrebné prihlásiť sa do zákazníckeho účtu zadaním prihlasovacích údajov: e-mailová adresa a heslo. Heslo je číselný kód uvedený na zadnej strane karty ALLTOYS klub, alebo heslo, ktoré si člen vyplnil v elektronickej registrácii.

2.4. Na vydanie klubovej karty neexistuje pre zákazníka žiadny právny nárok a z tohto dôvodu nemôže byť jej vydanie vymáhané súdnou alebo inou cestou. To platí aj pre potenciálne nároky (ujmu) vyplývajúce z nevydania Karty.

3.  Spoločnosť ALLTOYS si vyhradzuje právo

3.1. Člen klubu ALLTOYS môže využívať výhody plynúce z členstva v ALLTOYS klube  len  podľa  aktuálne ponúkaných výhod spoločnosťou ALLTOYS. O aktuálnych ponúkaných výhodách je člen klubu informovaný  prostredníctvom elektronickej komunikácie zasielaním informačných listov do e-mailu, ktorý člen uviedol v registračnej prihláške.

 3.2. Spoločnosť ALLTOYS je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VPK bez toho, aby takúto zmenu musela jednotlivým členom klubu ALLTOYS oznamovať adresným doručením písomnej informácie. Akákoľvek zmena VPK je účinná dňom zverejnenia nových/zmenených VPK na  webovom  sídle  www.alltoys.sk.

 3.3. ALLTOYS klub môže zaniknúť ako taký, a to jeho jednostranným zrušením zo strany spoločnosti ALLTOYS s tým, že členovia klubu ALLTOYS budú o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu informovaní. Forma a spôsob informovania budú určené výlučne spoločnosťou ALLTOYS, pričom adresné informovanie jednotlivých členov doručením písomnej informácie jednotlivým členom nie je povinné.

 3.4. V prípadoch, ktoré nastali nezávisle od konania spoločnosti ALLTOYS, za ktoré spoločnosť ALLTOYS nezodpovedá, najmä v prípade technickej poruchy v systéme, z dôvodu výpadku  dát  v systéme nebudú  členom klubu ALLTOYS poskytnuté výhody plynúce z klubovej karty.  V prípade,  ak  prebieha  technická  údržba systému, nárok na zľavu nebude v tomto čase možné uplatniť. Zákazník si bude môcť nárok na zľavu uplatniť kedykoľvek po ukončení technickej údržby systému v rámci nasledujúceho nákupu.

4. Zánik členstva

Členstvo v klube ALLTOYS zaniká ak:

 • člen klubu poskytol nesprávne údaje v tlačenej prihláške;
 • člen klubu zneužil výhody plynúce z členstva v klube alebo sa dopustil iného jednania v rozpore s VPK;
 • člen klubu požiada o vystúpenie z klubu ALLTOYS;
 • člen klubu odvolá Súhlas so spracovaním osobných údajov.

O zániku členstva v klube ALLTOYS bude člen klubu informovaný e-mailom. Ku dňu zániku platnosti klubovej karty ALLTOYS dochádza k jej deaktivácii.

5.  Strata, znehodnotenie, odcudzenie karty

5.1. V  prípade  straty,  znehodnotenia  či  odcudzenia  klubovej karty ALLTOYS alebo zmeny akýchkoľvek údajov uvedených v registračnej prihláške, je člen klubu ALLTOYS povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť spoločnosti ALLTOYS, a to písomne na adresu: ALLTOYS s.r.o., Ciglianska cesta 13A, 971 01 Prievidza, e-mailom: klub@alltoys.sk alebo telefonicky: 046/5189311.

V prípade straty plastovej klubovej karty ALLTOYS môže člen požiadať o vystavenie novej klubovej karty v elektronickej verzii. V takom prípade spoločnosť ALLTOYS vystaví novú klubovú kartu ALLTOYS v elektronickej verzii.

 5.2. Ak člen klubu ALLTOYS pri nákupe predloží poškodenú klubovú kartu ALLTOYS a nebude možné nasnímať číselný kód z karty, nebudú mu akceptované výhody plynúce z vlastníctva karty, ani mu dané výhody nebudú dodatočne priznané. Samozrejme môže požiadať o vystavenie novej elektronickej klubovej karty ALLTOYS.

 5.3. Člen klubu ALLTOYS si je vedomý toho, že v prípade straty klubovej karty ALLTOYS zodpovedá za bezpečnosť svojich osobných údajov a preto je povinný stratu klubovej karty bezodkladne oznámiť v ktorejkoľvek predajni ALLTOYS alebo na e-mailovej adrese: klub@alltoys.sk za účelom jej deaktivácie.

Tieto VPK nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.alltoys.sk a účinnosť dňom 01. 10. 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia