Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti ALLTOYS pre e-shop www.alltoys.sk

 

AllToys, spol. s r.o.

Ciglianska cesta 13A,  971 01 Prievidza (ďalej len „reklamačná adresa“)

 

IČO: 31569323, IČ DPH: SK2020466987, DIČ: 2020466987

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka č. 2066/R, Živ. reg. 307-8251

 

Kontakt:

E-mailová adresa: iobchod@alltoys.sk

Tel.: +421 905 208 171

 

I. Základný výklad pojmov

 • Spoločnosť Alltoys, spol. s r.o. so sídlom Ciglianska cesta 13 A, 971 01 Prievidza, IČO: 31569323, DIČ:2020466987,IČDPH:SK2020466987 zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu v Trenčíne, vložka č.2066/R,Živ.reg.307-8251
 • Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebiteľ zakúpila výrobok od spoločnosti Alltoys cez E-shop a má právo uplatňovať nároky z poskytnutej záruky.
 • Výrobok - hnuteľná vec, ktorá predstavuje predmet reklamácie.
 • Miesto na uplatnenie reklamácie –adresa spoločnosti Alltoys, na ktorej je kupujúci oprávnený uplatňovať svoj nárok zo zodpovednosti za chyby výrobku
 • Reklamácia - uplatnenie zodpovednosti za chyby výrobku
 • Vybavenie reklamácie - ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

II. Všeobecné podmienky reklamácie

a) Predmet reklamácie

Predmetom reklamačného konania medzi kupujúcim a spoločnosťou Alltoys môže byť:

 • Výrobok, ktorý bol zakúpený  cez E-shop spoločnosti Alltoys ,ak sa počas záručnej doby prejaví porucha spôsobená výrobnou chybou alebo chybou materiálu.
 • Servisné práce vykonané v servisnom stredisku Alltoys.

 

b) Záručné podmienky

Spoločnosť Alltoys poskytuje záruku na akosť, bežnú kvalitu a prevádzky schopnosť predávaných výrobkov. Za účelom dodržania záručných podmienok je kupujúci povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode na výrobku, šetrne s výrobkom zaobchádzať a používať ho v takých podmienkach, ktoré nemajú za následok dočasné  alebo trvalé kvalitatívne zmeny na vonkajších  alebo vnútorných častiach  výrobku.

Záruka nemôže byť uznaná, najmä ak:

 • bola chyba spôsobená neodborným používaním výrobku alebo v rozpore s návodom na použitie
 • boli na výrobku vykonané úpravy, opravy alebo neodborné manipulácie
 • bol vykonaný zásah do výrobku inou osobou alebo zamestnancom neautorizovaného servisného strediska
 • pri uplatňovaní záručnej opravy nebola predložená kópia záručného dokladu
 • bol výrobok mechanicky poškodený
 • bol výrobok vystavovaný vplyvom nepriaznivého počasia alebo uskladnenia
 • bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného rozsahu definovaného v návode na používanie
 • bola na výrobku vyznačená lehota na používanie (expiračná doba)

 

Záruka sa nevzťahuje na chyby zavinené:

 • živelnou pohromou,
 • opotrebovaním v dôsledku používania výrobku(škrabance, ošúchanie farby z výrobku...)
 • nešetrným, nedbalým používaním a uskladnením výrobku.

 

Poznámka:

Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.

Ak sa preukáže, že reklamovaná chyba výrobku bola spôsobená kupujúcim poškodením výrobku, jeho nesprávnym používaním, nevhodnou manipuláciou alebo iným porušením záručných podmienok a kupujúci napriek tomu , že o tejto skutočnosti vedel alebo vedieť mohol, chybu nereklamoval, môže spoločnosť Alltoys od kupujúceho požadovať náhradu škody, ktorú tým kupujúci spôsobil spoločnosti Alltoys.

 

c) Záručná doba

Záručnou dobou sa rozumie doba počas trvania ktorej je za podmienok ustanovených v tomto Reklamačnom poriadku zabezpečený bezplatný servis a oprava v prípade výskytu chyby ,ak boli zo strany kupujúceho dodržané ustanovené podmienky užívania výrobku. Záručná doba začína plynúť dňom predaja a vystavenia záručného dokladu a trvá, ak nie je v záručnom doklade inak:

24 mesiacov na výrobok

24 mesiacov na príslušenstvo (vrátane príslušenstva, ktoré tvorí súčasť balenia)

3 mesiace  na prácu vykonanú servisným strediskom Alltoys

 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby ,keď kupujúci po skončení opravy bol povinný výrobok prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 • V prípade výmeny výrobku začína plynúť záručná doba na výrobok znova odo dňa, ktorý bol v potvrdení o prevzatí výrobku do opravy dohodnutý ako deň prevzatia výrobku po oprave, resp. v prípade skoršieho prevzatia výrobku dňom prevzatia výrobku po oprave.

 

d) Batéria

Batéria, ktorá je súčasťou výrobku si, zo strany kupujúceho vyžaduje zvlášť dôslednú starostlivosť a zaobchádzanie podľa predpísaných príslušných kapitol návodu na obsluhu výrobku, ktorý tvorí súčasť balenia. Batéria má charakter spotrebného materiálu, má svoju dobu prevádzkyschopnosti a životnosti, ktoré sú veľmi závislé od spôsobu používania a prevádzky. Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným používaním a dobou používania.

 

e) Záručný doklad

Záručným dokladom je:

 • Záručný list, ktorý vydá spoločnosť Alltoys kupujúcemu.
 • Daňový doklad s dodacím listom v prípade samostatne zakúpeného príslušenstva.
 • Protokol o oprave a výmene tovaru, ktorý vydá spoločnosť Alltoys.

Platným záručným listom sa rozumie kompletne vyplnený originál tlačiva Záručného listu, potvrdený pečiatkou spoločnosti Alltoys, dátumom  predaja a podpisom oprávneného zamestnanca spoločnosti Alltoys. Neoprávnene menený Záručný list je neplatný.

 

III. Reklamačné súvislosti

a) Záručná oprava

Ak sa na výrobku vyskytne chyba, za ktorú zodpovedá spoločnosť Alltoys, kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu na reklamačnej adrese spoločnosti Alltoys. Svoje právo uplatňuje kupujúci predložením záručného dokladu a výrobku, ktorý má byť predmetom reklamácie. Spoločnosť Alltoys prostredníctvom servisného strediska zabezpečí vykonanie bezplatnej opravy výrobku, ak sa počas záručnej doby prejaví na výrobku porucha spôsobená výrobnou chybou alebo chybou materiálu.

V prípade výskytu poruchy výrobku súvisiaceho s nabíjaním alebo s výdržou batérie je kupujúci povinný predložiť na opravu výrobok spolu s batériou a nabíjačkou.

 

b) Nezáručná oprava

Ak sa na chybu výrobku nevzťahuje záruka, kupujúci si môže na reklamačnej adrese spoločnosti Alltoys dohodnúť podmienky nezáručnej opravy, predpokladanú cenu opravy a termín odovzdania opraveného výrobku (zmluva o oprave veci ). Ak sa počas doby opravy vyskytnú také okolnosti , ktoré môžu mať vplyv na dohodnuté podmienky opravy, zvýšenie predpokladanej ceny opravy alebo predĺženie dohodnutej doby opravy, spoločnosť Alltoys o týchto okolnostiach vhodným spôsobom užívateľa informuje  a vyžiada si jeho súhlas so zmenenými podmienkami opravy. Ak sa spoločnosť Alltoys nedohodne s kupujúcim na zmenených podmienkach, Zmluva o oprave veci zaniká a kupujúci je povinný vyzdvihnúť si doručený výrobok a zaplatiť spoločnosti Alltoys cenu za už vykonané práce a náhradu vzniknutých nákladov. Pri odovzdávaní výrobku na opravu spoločnosť Alltoys dohodne s kupujúcim termín na vyzdvihnutie opraveného výrobku. S výrobkami, ktoré nebudú včas vyzdvihnuté, bude naložené v súlade s §656 Občianskeho zákonníka.

 

c) Výmena výrobku, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu výrobku za výrobok rovnakej značky a typu alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak nastane niektorá z následných situácií a kupujúci si v záručnej dobe riadne uplatní niektorý z týchto nárokov:

 • na výrobku sa počas záručnej doby vyskytne chyba, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako výrobok bez chyby
 • nevybavenie reklamácie v zákonnej 30-dňovej lehote
 • výskyt väčšieho počtu chýb- na výrobku sa počas záručnej doby súčasne vyskytnú minimálne tri chyby, pričom každá z týchto chýb bráni v riadnom užívaní  výrobku
 • opätovný výskyt chyby – na výrobku sa počas záručnej doby vyskytla tá istá chyba, ktorá bola počas záručnej doby už najmenej 3-krát odstraňovaná. Výrobok musí byť skontrolovaný v servisnom stredisku Alltoys, musí spĺňať  záručné podmienky a chyba sa musí prejaviť v servisnom stredisku.

 

IV. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk ; alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

V. Záverečné ustanovenia

Odo dňa účinnosti tohto Reklamačného poriadku je kupujúci oprávnený uplatňovať nároky z vád výrobku výlučne u spoločnosti Alltoys na jej reklamačnej adrese.

Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto Reklamačného poriadku sa zároveň v celom rozsahu ruší predchadzajúci Reklamačný poriadok spoločnosti Alltoys.

Reklamačný formulár nájdete tu.

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť k 1.10.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia