Prihlásenie/Registrácia

Ochrana osobných údajov

 

Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode ALLTOYS

Tieto Zásady ochrany osobných údajov v internetovej internetovom obchode ALLTOYS upravujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany držiteľa povolenia na prevádzkovanie predajne a zároveň prevádzkovateľa webového www.alltoys.sk, na ktorom sa realizuje internetový výdaj tovarov prostredníctvom webového rozhrania www.alltoys.sk (ďalej len „Internetový výdaj“ alebo „E-shop“).

Tieto Zásady sú určené predovšetkým ako poučenie zákazníkom E-shopu ako dotknutým osobám.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - ÚVOD

Spoločnosť ALLTOYS spracúva osobné údaje fyzických osôb - kupujúcich a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke spoločnosti www.alltoys.sk (ďalej ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ALLTOYS spracúva osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: Titul, Meno, Priezvisko, Bydlisko, Fakturačná adresa, Telefónnz kontakt, Email adresa, Adresa dodania, Cookies, História nákupov

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - ÚČEL

Uvedené údaje spracúva za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou s dotknutými osobami.

Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, kúpnych zmlúv v evidencii osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Získané informácie taktiež používa aj na tvorbu odporúčaní produktov a služieb prípadných noviniek a akcii doručovaných do emailu a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - VŠEOBECNÉ

Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcii spoločnosti ALLTOYS dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti ALLTOYS súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, za účelom zasielania marketingových noviniek, akcii a informácií formou elektronickej správy-SMS, e-mail, prípadne mobilné telefónne číslo.

Dotknutá osoba udeľuje súhlas spoločnosti ALLTOYS so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na obdobie 5 rokov odo dňa ich poskytnutia alebo od dňa vykonania posledného nákupu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:

a) vo svojom profile v prípade ak je zaregistrovaná

b) prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného mailu

c) prostredníctvom žiadosti odoslanej na gdpr@alltoys.sk

d) poštou na poštovej adrese: ALLTOYS spol. s r.o. Ciglianská cesta 13A, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú

Spoločnosť ALLTOYS po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – PRÁVO OSOBY

Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť spoločnosti ALLTOYS a bola poučená o právach dotknutej osoby a to:

Právo odvolať poskytnutý súhlas

Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených spoločnosti ALLTOYS spol. s r.o. má dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú)  právo kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených nižšie. 

Právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom

Máte ako dotknutá osoba právo požadovať od ALLTOYS spol. s r.o. ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR.

Právo na opravu

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby ALLTOYS spol. s r.o. ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby ALLTOYS spol. s r.o. ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu EU

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, ALLTOYS spol. s r.o. ako prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na výmaz

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u ALLTOYS spol. s r.o. ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.

b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie.

c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní ALLTOYS spol. s r.o. bezplatne.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ak ALLTOYS spol.s r.o. ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a ALLTOYS spol.s r.o. nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – PODNETY

Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“).

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - SUBJEKTY

V mene ALLTOYS spol. s r.o. realizujú spracúvanie osobných údajov minimálne nasledovní sprostredkovatelia (subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a podľa pokynov ALLTOYS):

Účel spracúvania

Tretie strany

Stručná charakteristika

Doručovanie tovaru zákazníkom DPD Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene
Doručovanie tovaru zákazníkom Slovenská pošta Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene
Prieskum Heureka Informacia o spokojnosti zakaznikov, spracovanie osobných údajov zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom prieskumu

 

Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018 a vzťahujú sa aj na zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu s ALLTOYS pred dňom 25.5.2018. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na Webovom sídle www.alltoys.sk.