Prihlásenie/Registrácia

Všeobecné obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP www.alltoys.sk (ďalej len „VOP“)

 

ALLTOYS, spol. s r.o.

Ciglianska cesta 13A,  971 01 Prievidza (ďalej len „spoločnosť ALLTOYS“ alebo tiež "predávajúci")

IČO: 31569323, IČ DPH: SK2020466987, DIČ: 2020466987

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka č. 2066/R, Živ. reg. 307-8251

 

Kontakt:

e-mailová adresa: iobchod@alltoys.sk

Telefón: 046/5189 311

 

 

I. Predmet úpravy

 1. Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti ALLTOYS, prevádzkovanom na internetovej adrese https://www.alltoys.sk  a uplatňujú sa výlučne na zmluvy uzatvorené cez tento internetový obchod.
 2. „VOP“ bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti spoločnosti ALLTOYS, ako predávajúceho na strane jednej, a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti), alebo podnikateľa, spoločne ako „kupujúceho“ na strane druhej.
 3. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

II. Uzatvárenie kúpnych zmluv a objednávanie

 1. Pre konkrétnu objednávku kupujúceho platia výlučne „VOP „v ich znení platnom k dátumu objednávky. Textovú podobu „VOP“ si kupujúci môže kedykoľvek stiahnuť a následne vytlačiť.
 2. Ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy  je umiestnenie ponúkaného tovaru na stránky internetového obchodu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach E-shopu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky spoločnosťou ALLTOYS. Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh.
 3. Záväznú objednávku zadá kupujúci tak, že vykoná objednávku v E-shope s uvedením požadovaných údajov a v poslednom kroku objednávajúceho procesu klikne na tlačidlo " Objednáť“. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Po odoslaní objednávky zašle spoločnosť ALLTOYS kupujúcemu e-mail (na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke), ktorým potvrdí príjem objednávky a uvedie rekapituláciu objednávky. Súčasťou e-mailu sú i aktuálne platné Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ALLTOYS, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, prípadne reklamačný poriadok. Informácie obdržané emailom si kupujúci môže tiež vytlačiť.
 4. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.        V prípade zmlúv, v ktorých obchodník odosiela tovar spotrebiteľovi, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď on sám alebo tretia strana (iná ako prepravca) určená spotrebiteľom získa tovar do fyzickej držby.
 5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Znenie týchto VOP,  formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok si vždy v aktuálnom znení kupujúci môže stiahnuť priamo na stranke www.alltoys.sk, tieto dokumenty si tu môže taktiež vytlačiť.

 

III. Označenie tovaru a cena tovaru

 1. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru.
 2. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedená celková cena tovaru v mene EUR. Táto cena je konečná, čiže vrátane všetkých daní a poplatkov  okrem nákladov na doručenie. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.

 

IV. Platobné podmienky

 1. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti ALLTOYS spôsobom:

a) dobierkou - platba v hotovosti pri prevzatí zásielky kuriérovi, alebo poštovému pracovníkovi. Táto služba je spoplatnená sumou 1,05 EUR
 

V. Spôsob prepravy a dodanie tovaru

 1. Spoločnosť ALLTOYS poskytuje kupujúcemu doručenie tovaru  do miesta dodania v rámci Slovenskej republiky na zaklade jeho požiadaviek, ktoré si môže kupujúci vybrať v procese  objednávania.
 2. Doručenie tovaru sprostredkuje zmluvný partner spoločnosti ALLTOYS v čase od pondelka do piatku. Dodávka tovaru sa uskutoční od 1 do 10 pracovných dní po odoslaní objednávky. Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke (fakturačná alebo iná dodacia adresa), pričom sa však musí jednať o platnú dodaciu adresu v Slovenskej republike.
 3. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

a) Slovenská pošta – balík na poštu (doručenie od 2 do 4 pracovných dní od skompletizovania objednávky)  za poplatok v celkovej sume  3,90 EUR (UPOZORNENIE: balík na poštu musí však spĺňať štandardné rozmery a hmotnosti dané Slovenskou poštou a to obvodová veľkosť a maximálna hmotnosť do 10kg). Minimálna celková suma objednávky pre uvedenú službu je stanovená na 8 EUR s DPH.
b) Preprava kuriérom -  (doručenie od 1 do 2 pracovných dní od skompletizovania objednávky) za poplatok v celkovej sume 3,90 EUR

 

VI. Odvolanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru avšak iba v prípade, že sa bude jednať o tovar v nepoužitom a znovu predajnom stave. Predávajúci upozorňuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru (typicky poštovné).
 2. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá  bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od nej dostal. Miesto spätného zaslania tovaru  je adresa spoločnosti: AllToys, spol. s r.o., so sídlom Ciglianska cesta 13A,  971 01 Prievidza
 3. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu spoločnosť ALLTOYS bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy (pokiaľ bol tovar spoločnosti ALLTOYS doručený), všetky peňažné prostriedky za tovar, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Spoločnosť ALLTOYS vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú dodatočné náklady. Kupujúci akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí, že spoločnosť ALLTOYS vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky nasledujúcim spôsobom. Spoločnosť ALLTOYS si dovoľuje upozorniť, že ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je spoločnosť ALLTOYS povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než jej kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar spoločnosti ALLTOYS odoslal.
 4. Kupujúci zodpovedá spoločnosti ALLTOYS za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar musí byť zaslaný späť, prípadne vrátený, v nepoužitom a v znovu predajnom stave a tiež v originálnom obale.

 

VII. Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku.
 2. Kupujúci je okrem iného oprávnený uplatniť právo za vady výhradne poštou na adrese: AllToys, spol. s r.o., Ciglianska cesta 13A,  971 01 Prievidza
 3. Predávaná vec musí mať požadovanú akosť v súlade s právnymi predpismi, musí byť bez vád, a najmä musí zodpovedať technickým požiadavkám. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu vecii, právo od zmluvy odstúpiť, prípadne na primeranu zlavu z tovaru.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze spoločnosti ALLTOYS pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných spoločnosti ALLTOYS v rámci internetového obchodu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby spoločnosť ALLTOYS mohla plniť svoje zmluvné povinnosti, vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
 2. Spoločnosť ALLTOYS ručí za dôverné zaobchádzanie so všetkými uloženými osobnými údajmi zaregistrovaných osôb, ktoré kupujúci oznámi v rámci registrácie. Osobné údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade so zákonnými požiadavkami.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči našej spoločnosti v postavení postavení sprostredkovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://sluzby.heureka.sk/napoveda/dolezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomuje mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

 

IX. Kontakty spoločnosti ALLTOYS

 1. V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne sťažností, sa kupujúci môže obrátiť na tel. linku: 046/5189 310 v pracovnaých dňoch od 8:00 do 16:00
 2. Akekoľvek otázky môže kupujúci zaslať na e-mail na adresu: iobchod@alltoys.sk
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo uplatnenie zodpovednosti za vady predanej veci je možné zaslať tovar na túto adresu: AllToys, spol. s r.o., Ciglianska cesta 13A,  971 01 Prievidza

 

X. Záverečné ustanovenia VOP

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2015.
 2. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom však pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú platné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy.
 3. S ohľadom na mimosúdne riešenie sťažností spotrebiteľov sa kupujúci s prípadnou sťažnosťou môže obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, a to najmä na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.
 4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu.