Súťaž s ALLTOYS na instagrame!

Kategórie
 
 
 
 
 
 

Súťaž s ALLTOYS na instagrame!

Vyhraj pre seba a svojho kamoša LEGO Dots stojan na ceruzky v tvare ananásu.

Súťaž na INSTAGRAM

Podmienky sú jednoduché:

 • daj follow na účet @alltoys.sk

 • označ v komentári kamaráta, s ktorým by si rád vyhral

 • čím viac kamarátov označíš, tým väčšiu šancu máš vyhrať

 

Držíme palce. Žrebujeme v piatok 20. 03. 2020.

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE na Instagrame – Poskladaj si stojan na ceruzky

 

 1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

ALLTOYS, spol. s r.o. so sídlom Ciglianska cesta 13A, 971 01  Prievidza, IČO: 31 569 323, DIČ: 2020466987, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, vložka č. 2066/R. Živ. Reg. 307-8251.

 

 1. Názov súťaže (ďalej len „Súťaž“)

Súťaž má názov „Poskladaj si stojan na ceruzky“

 

 1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 12. 03. 2020 do 18. 03. 2020.

 

 1. Miesto konania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete Instagram (ďalej len "miesto konania súťaže").

 

 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže (ďalej len „súťažiaci“)
  1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky,  ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Instagram, má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj Instagram účet a splní stanovené pravidlá súťaže. Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete Instagram uvedené na https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511/
  2. Pre účasť v Súťaži a prevzatie  výhry u výhercov mladších ako 18 rokov je nutný súhlas ich zákonného zástupcu. U osôb mladších ako 18 rokov, ktoré sa zúčastnia tejto Súťaže, sa predpokladá, že tento súhlas zákonného zástupcu majú a na základe výzvy organizátora sú povinní ho predložiť.
  3. Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a všetci ich rodinní príslušníci v priamom rade, ako i ostatné osoby im blízke podľa § 116 občianskeho zákonníka.
  4. Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil podmienky súťaže.

 

 1. Ďalšie dôležité podmienky súťaže
 1. Organizátor súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
 2. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 3. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
 4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity Instagram účtov, nemá nárok na výhru.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil Instagram vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty).
 6. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Instagram profil odporuje pravidlám sociálnej siete Instagram.
 7. Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete Instagram). Organizátor ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových a kuriérskych služieb.
 1. Podmienky súťaže a vyhodnotenie
 1. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaž, ktorý v období trvania súťaže:
 1. označí profil @alltoys.sk
 2. v komentári označí meno jedného užívateľa sociálnej siete Instagram.

Po splnení všetkých podmienok stanovených Organizátorom súťaže, bude súťažiaci zaradený do hlasovania o LEGO DOTS Stojan na ceruzky v tvare ananásu.

 1. Z celkového počtu účastníkov, po uzavretí súťaže najneskôr do 10 dní vyžrebuje organizátor 2 výhercov.
 2. Návštevník stránky @alltoys.sk  na Instagrame prihlásením sa do súťaže prejavuje súhlas s pravidlami súťaže.
 3. Výherca bude zverejnený v profile Instagranového účtu @alltoys.sk a kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame.
 4. Výhra bude výhercovi doručená prostredníctvom kuriérskej služby najneskôr do 14 dní od potvrdenia poštovej adresy výhercom.

 

 1. Výhry
 1. Organizátor v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

 

 • 2x LEGO Dots Stojan na ceruzky v tvare ananásu (41906).

 

 1. Určenie výhercov súťaže bude uskutočnené žrebovaním.
 2. Reklamácia výhier u organizátora súťaže je vylúčená.
 3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry za výhry podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Výmena cien či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné.
 4. Ak po záverečnom žrebovaní zostanú z dôvodu nemožnosti skontaktovať sa s výhercom neudelené výhry, tie prepadnú v prospech organizátora.

 

 1. Zodpovednosť organizátora za priebeh súťaže
  1. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s ich usporiadaním, a to vrátane jej prerušenia, zrušenia či úpravy jej Pravidiel a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na internetovej stránke www.alltoys.sk.

 

 1. Účasťou v tejto Súťaži dáva každý Súťažiaci Organizátorovi súhlas k spracovaniu poskytnutých údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom nadviazania kontaktu so Súťažiacim v priebehu Súťaže a ďalej po dobu 5-tich rokov od udelenia súhlasu pre účely priameho marketingu v súlade s § 62 ods. (2) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a ďalej súhlas s použitím týchto údajov v masovokomunikačných prostriedkoch a na webových stránkach prevádzkovateľa, pokiaľ je toto použitie v súlade s touto súťažou, predovšetkým za účelom vyhlásenia či zverejnenia výhercov. Súťažiaci, ktorý poskytol Organizátorovi osobné údaje, berie na vedomie, že má práva v zmysle § 20 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že svoj súhlas môže kedykoľvek na adrese Organizátora bezplatne odvolať.

 

 1. Ochrana osobných údajov
 1. Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva organizátorovi súťaže v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, „Nariadenie GDPR“ dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, užívateľské meno a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže.
 2. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na Instagrame (alebo webovej stránke organizátora). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia.
 3. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla organizátora, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov. Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle § 22 zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti alebo osobne u organizátora žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva na obmedzenie alebo výmaz osobných údajov uvedených v § 23, §24 zákona o ochrane osobných údajov  cit. zákona.

 

 1. Záverečné ustanovenia
  1. Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii komunikovaný na propagačných či iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto Pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné úplné a konečné.

 

 1. V ostatnom sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacimi a Organizátorom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

 1. Účasť v tejto Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacimi či pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.

 

 1. Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke Organizátora www.alltoys.sk.
 2. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.
 3. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Instagramom a nie je s Instagramom inak spojená.

 

 

V Prievidzi dňa 12. 03. 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia